Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

De Belgische pilotenvereniging BeCA en de wereldwijde pilotenvereniging IFALPA wijzen op de gevaren van het spreidingsplan van Bert Anciaux !

Gemeenschappelijk persbericht van AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM van vrijdag 9 september 2005

AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM hebben met verontwaardiging kennis genomen van het alarmerend veiligheidsrapport dat op wereldniveau door de Internationale Vereniging van Lijnpiloten ( IFALPA) en door de Belgian Cockpit Association ( BeCA) werd gepubliceerd en waarin het spreidingsplan van Bert Anciaux als gevaarlijk en onveilig wordt bestempeld.

Voor de piloten is het spreidingsplan in meerdere opzichten onveilig:

 • Het baangebruik wordt voornamelijk bepaald in functie van een week- en een 24 uur-kalender en wordt zelfs gewijzigd in functie van het tijdstip van de dag of nacht in plaats van in functie van de overheersende windrichting.
 • Omwille van louter politieke beslissingen, worden de procedures veel te vaak gewijzigd ( de windnormen bijvoorbeeld werden op 1 jaar tijd niet minder dan 10 keer veranderd!).
 • De kortste en minst goed uitgeruste banen ( ILS categorie 1 voor baan 02/20 en de superieure categorie 3 voor de banen 25) zoals de 02/20 worden systematisch gebruikt op bepaalde dagen en nachten. ( 2984 meter voor baan 02/20, waarvan op zondag de beschikbare lengte voor de vertrekken nog verder wordt beperkt tot 2647 meter (!), tegenover 3638 meter voor baan 25R en 3211 meter voor baan 25L)
 • Op sommige dagen én tijdens de nacht, legt het spreidingsplan het gebruik van gekruiste banen op. De dwarsbaan 02 snijdt de banen 07 en de dwarsbaan 20 snijdt de banen 25.
 • De baan 02 voor de landingen moet sinds het spreidingsplan systematisch worden gebruikt bij Oostenwind, daar waar gelet op de oriëntatie van de baan deze in weze uitsluitend zou moeten gebruikt worden voor landingen bij sterke Noorderwind.
 • Ingevolge het spreidingsplan moet baan 02/20 op bepaalde tijdstippen zelfs gebruikt worden met rugwind, ondanks het feit dat ze korter is. Dit vermindert onnodig de veiligheidsmarges.
 • Het zijn de internationale ICAO regels voor het luchtverkeer die de uitbating van een luchthaven moeten bepalen en zeker niet de politieke beslissingen.
 • Wanneer het baangebruik niet langer wordt bepaald in functie van de overheersende wind, maar in functie van politieke beslissingen, betekent dit een vermindering van de veiligheid bij zowel de vertrekken als de landingen.

De Belgische pilotenvereniging ( BeCA) en de wereldwijde vereniging van de lijnpiloten ( IFALPA), kunnen er niet mee instemmen dat men hen om louter politieke redenen op wel bepaalde tijdstippen het gebruik van een kortere of minder goed georiënteerde baan oplegt, wanneer een langere, beter georiënteerde en bijgevolg veiliger baan beschikbaar is.

Voor BeCA en Ifalpa zou baan 02 enkel en alleen moeten gebruikt worden bij sterke Noorderwind en baan 20 bij sterke Zuiderwind. Gelet op haar kortere lengte, zou baan 02 in Noordelijke richting en baan 20 in Zuiderlijke richting in geen geval mogen gebruikt worden met rugwind, noch overdag, noch ’s nachts. In geen geval mag deze baan gebruikt worden in een plan dat een spreiding van de hinder beoogt.

BeCA en IFALPA hebben geen goed woord over voor het gekruiste baangebruik voorzien in het spreidingsplan: het gebruik van baan 02 voor de landingen samen met banen 07 voor de vertrekken of het gebruik van baan 20 voor de vertrekken en banen 25 voor de landingen, verhoogt onnodig het risico omdat de banen elkaar kruisen op de grond.

Voor de piloten is het onaanvaardbaar dat men gekruiste procedures oplegt met als enig politiek doel, een zogenaamde spreiding van de geluidshinder

De piloten eisen dat er een ILS systeem voor de landingen op baan 07 L zou worden geplaatst; dit is de enige oplossing om te vermijden dat men met rugwind moet landen en de enige manier om het luchtverkeer op de 2 parallele banen 07 te laten verlopen zonder kruising op de grond.

De pilotenverenigingen waarschuwen alle piloten die landen op Brussel Nationaal dat het huidige geldende spreidingsplan de veiligheid aantast en dat de bevoegde luchthavenautoriteiten om politieke redenen het gebruik van kortere en minder goed uitgeruste banen opleggen, ten koste van de veiligheid.

De verenigingen begrijpen niet dat de regering nog steeds doet alsof ze niet weet dat baan 02/20 moet beschouwd worden als een ondergeschikte baan. Minister Landuyt heeft dit veiligheidsrapport, dat wereldwijd werd verspreid, sind augustus 2005 in zijn bezit maar heeft het nagelaten zijn collega's uit de regering erover in te lichten.

Belgocontrol, verantwoordelijk voor de controle van het luchtverkeer, is perfect op de hoogte van de reële gevaren waarop door de piloten wordt gewezen, maar blijft stug op eigen verantwoordelijkheid het gebruik van baan 02/20 aanmoedigen.

Na de waarschuwingen van het onafhankelijk expertenbureau AAC omtrent het gebruik van baan 02/20 in een spreidingsplan, na de gerechterlijke uitspraken die het gebruik van baan 02/20 beperken tot haar historisch gebruik bij sterke Noorderwind of Zuidenwind( uitspraken die door de staat niet werden gerespecteerd en waarvoor ze dwangsommen schuldig is ten belope van 30 miljoen EUR...), zijn het nu de piloten die een duidelijke waarschuwing geven aan de regering: het spreidingsplan is onveilig en het gebruik van baan 02/20 moet beperkt worden.

Net zoals de piloten, eisen de drie verenigingen AWACSS, BUTV-UBCNA en WAKE-UP KRAAINEM dat baan 02/20 haar historische functie van secundaire baan zou terugkrijgen, dat ze zowel voor de vertrekken als de landingen, overdag en ' s nachts, slechts zou gebruikt worden met 0 knopen rugwind en dat men niet langer onnodig de veiligheid in het gedrang brengt door het gebruik van banen die elkaar kruisen, zoals de schema's 20 + 25 of 02 + 07.

De veiligheid van het luchtverkeer en van de inwoners die onder de trajecten wonen, is voor de drie verenigingen belangrijker dan éénder welk ander politiek aspect. De verenigingen raden de Regering dan ook aan de waarschuwing van de piloten in acht te nemen. De veiligheid is de voornaamste garantie voor het voortbestaan van de luchthaven en de werkgelegendheid.

AWACSS Wezembeek-Oppem

BUTV-UBCNA

Wake-Up Kraainem

Version française (> [NL])

Les associations belges et mondiales de tous les pilotes d’avions s’alarment des dangers du plan de dispersion de Bert Anciaux à l’aéroport de Bruxelles-National

Communiqué de presse commun du vendredi 9 septembre 2005 des 3 associations de riverains AWACSS, UBCNA et WAKE-UP KRAAINEM

Les 3 associations des riverains AWACSS Wezembeek-Oppem, UBCNA-BUTV-Union Belge Contre les Nuisances des Avions et Wake-Up Kraainem ont pris connaissance ce matin par la presse, et avec stupéfaction, du rapport de sécurité alarmant émis au niveau mondial par l’association internationale des pilotes de ligne ( IFALPA ) et par l’association belge des commandants de bord ( BeCA ) qui jugent le plan Anciaux dangereux et non sécurisant.

Pour les pilotes, le Plan Anciaux est dangereux pour de nombreuses raisons :

 • les utilisations de piste sont programmées non en fonction des vents dominants mais prioritairement selon un calendrier horaire répétitif
 • les décisions politiques ont entraîné des modifications trop fréquentes des procédures ( les valeurs des normes de vent ont été modifiées à plus de 10 reprises en moins d’une année )
 • les pistes les plus courtes et les moins bien équipées (ILS de catégorie I pour la 02/20 et de catégorie supérieure III pour les 25) sont utilisées d’office à certains jours et pendant certaines nuits comme la piste 02/20 (2984 mètres seulement pour la 02/20 contre 3638 mètres pour la 25R et 3211 mètres pour la 25L, et même souvent une longeur raccourcie de seulement 2647 mètres disponibles pour la 02/20 !!!!)
 • le plan de dispersion impose l’utilisation de pistes qui se croisent au sol pendant certains jours ainsi que certaines nuits, la 02 coupe les 07, et la 20 coupe les 25
 • la piste 02 est d’office utilisée par vent d’est alors qu’elle n’est pas suffisamment bien orientée dans ce sens des vents ; elle ne devrait être utilisée uniquement QUE par vent de nord
 • le plan impose d’utiliser les pistes 02 et 20 à certains moments, même avec du vent arrière important, ce qui compte tenu du fait que cette piste est la plus courte de toutes, représente un risque à la sécurité des opérations
 • ce sont les règles aéronautiques internationales de l’ICAO qui doivent déterminer l’exploitation d’un aéroport et non des décisions politiques
 • la piste la mieux orientée dans le sens des vents dominants n’est pas toujours utilisée, simplement à cause de décisions politiques, ce qui amène de fortes atteintes à la sécurité des atterrissages ou des décollages

Les pilotes belges ( BeCA ) et au niveau mondial ( IFALPA ) exigent que d’un point de vue opérationnel on ne puisse PAS leur imposer des pistes plus courtes et moins bien orientées dans le sens des vents dominants ( comme la piste 02/20 ) alors qu’on leur interdit pour des raisons uniquement politiques d’utiliser une autre possibilité beaucoup plus sécurisante comme l’utilisation des longues et mieux équipées pistes 07/25.

Pour les pilotes, la piste 02/20 doit UNIQUEMENT être mise en service comme une piste secondaire de dépannage et ne peut pas, comme telle, être reprise dans un schéma de dispersion à but environnemental et politique.

Pour BeCA et IFALPA, la piste 02 ne peut être mise en service que par fort vent de nord, et la piste 20 par fort vent de sud ; et vu sa longueur beaucoup plus courte, elle ne peut certainement pas être utilisée avec du vent arrière ni dans le sens 02 vers le nord ni dans le sens 20 vers le sud, de jour comme de nuit.

Pour BeCA et IFALPA, l’utilisation conjointe de la piste 02 à l’atterrissage avec les pistes 07 au décollage, ou de la piste 20 au décollage avec les pistes 25 à l’atterrissage augmente le risque d’accident vu que ces pistes se croisent au sol, et pour les pilotes imposer des procédures qui se croisent - uniquement pour des raisons politiques d’environnement et de dispersion du bruit - est INACCEPTABLE.

Les pilotes exigent que soit installé un système d’atterrissage électronique de précision sur la piste 07 gauche ; seule solution pour empêcher des procédures aériennes avec vent arrière mais aussi pour que des opérations aériennes se fassent en parallèle sur les deux pistes 07 sans aucun croisement des avions au sol.

En conclusion, les associations de pilote et les pilotes avertissent tous les pilotes au niveau mondial que l’actuel plan de dispersion de Bert Anciaux réduit de façon dangereuse la sécurité aérienne à l’aéroport de Bruxelles-National et informe les pilotes que pour satisfaire des raisons uniquement politiques, les autorités aéroportuaires tenteront toujours de leur imposer l’utilisation de pistes plus courtes, moins bien équipées et plus dangereuses au mépris de la sécurité aérienne.

Les associations s’étonnent que le Gouvernement fasse toujours semblant de ne pas comprendre que la piste 02/20 doit rester une piste secondaire de dépannage. Le Ministre Landuyt a reçu ce rapport mondial de sécurité en août 2005 et n’en a jamais informé ses collègues du Gouvernement.

Belgocontrol, organe chargé du contrôle aérien, est parfaitement au courant des dangers réels évoqués par les pilotes mais n'en tient absolument pas compte du tout et continue à défendre l'utilisation dangereuse et risquée, sous sa responsabilité, de la piste 02/20.

Après les avertissements des experts indépendants du bureau AAC qui recommandaient de ne plus utiliser la piste 02/20 pour des raisons politiques de dispersion, après les décisions de justice imposant de ne plus utiliser intensivement sans raison la piste 02/20 ( décisions toujours non respectées par l’Etat et pour lesquelles plus de 30 millions d’euros d’astreintes sont réclamés ), voici maintenant les pilotes qui dressent un très sévère avertissement au Gouvernement : le plan Anciaux est dangereux, et l’utilisation contre nature de la piste 02/20 doit cesser immédiatement.

Tout comme les pilotes, les 3 associations de riverains AWACSS Wezembeek-Oppem, UBCNA-BUTV et Wake-Up Kraainem exigent pour des raisons de SECURITE uniquement, que la piste 02/20 récupère son statut initial de piste secondaire de dépannage, que la norme de vent arrière à l’atterrissage comme au décollage soit de 0 nœud pour la piste 02/20 de jour comme de nuit, et que l’on n’utilise jamais des procédures qui imposent des croisements de pistes au sol comme les schémas 20 + 25 ou 02 + 07.

La sécurité du trafic aérien et des zones survolées importe aussi avant toute autre considération politique, environnementale ou de dispersion pour les 3 associations de riverains. Les associations mettent en garde le Gouvernement des risques encourus à ne pas suivre les recommandations des pilotes de ligne, les seuls professionnels de l’aviation. On ne peut jouer ainsi dangereusement avec les pistes uniquement dans un but inéquitable de dispersion allant jusqu'à hypothéquer l'avenir de l'aéroport et l'emploi qu'il génère.

AWACSS Wezembeek-Oppem

UBCNA-BUTV

Wake-Up Kraainem

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>