Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Persbericht van de BURGEMEESTERS van KRAAINEM en WEZEMBEEK

Na hun onderhoud van 14 november geven de burgemeesters van Kraainem en Wezembeek-Oppem hun gezamenlijk standpunt te kennen inzake het plan Anciaux en de verspreiding van de vliegtuighinder.

Het regeringsakkoord van 10 juli laatstleden, rekening houdend met de uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel, geeft opdracht aan minister Anciaux een plan op te stellen voor een billijke spreiding van de vluchten rond de luchthaven van Brussel Nationaal na een juiste evaluatie per gemeente, van de zones waarover gevlogen wordt. De uitspraak van het Hof van Beroep stelt "dat de in laboratorium gesimuleerde geluidszones niet bevestigd lijken te worden op het terrein".

Na onderzoek van het plan Anciaux, stellen we vast dat in tegenstelling tot het regeringsakkoord en tot de uitspraak van het Hof van Beroep, het plan Anciaux de vluchten boven de gemeentes Kraainem en Wezembeek-Oppem concentreert zowel tijdens de dag als 's nachts,hetgeen in tegenstrijd is met het principe van de billijke spreiding zoals voorzien in het regeringsakkoord. Ter herinnering, de zone 3 (Kraainem - Wezembeek-Oppem) is de enige van de 6 zones rond de luchthaven die geen volledige kalme periode heeft.

Het betreft hier dus een echte concentratie over bebouwde zones met massaal gebruik van de landingsbaan 02/20. Deze baan is korter, in helling, en dus gevaarlijker.

We herinneren eraan dat de gemeenten van Kraainem en Wezembeek-Oppem zich op een afstand van 4 en 8 km van de landingsbanen van de luchthaven bevinden terwijl de gemeenten van de Noordrand, zoals Grimbergen en Meise, die minder vluchten hebben, zich op een afstand van 10 à 15 km van Brussel Nationaal bevinden.

Trouwens, geen enkele geluidsmeter werd op het grondgebied van de gemeente Kraainem en Wezembeek-Oppem geplaatst. Zonder geluidsmeter is het niet mogelijk het lawaai te inventariseren. Daarenboven is het aantal nachtvluchten enorm gestegen sinds 22 juli 2003 en is het quota count van de vliegtuigen verhoogd van 4 tot 12. Deze twee factoren doen de hinder in onze twee gemeenten enorm stijgen.

Tenslotte verbazen we ons dat de technische maatregelen die opgenomen werden in het regeringsakkoord van 10 juli laatstleden (helling en stijgingspercentage, opstijging aan het begin van de piste) alsook de oprichting van een onafhankelijke controle eenheid, hetgeen gemakkelijk uitvoerbaar was, niet onmiddellijk werden gerealiseerd, door Minister Anciaux. Deze maatregelen zullen de levenskwaliteit van de bewoners van alle regio's en gemeenschappen verbeteren.

Besluit :

 1. we verwerpen het plan Anciaux dat als gevolg heeft meer dan 50% van de vluchten boven het grondgebied van onze gemeenten te concentreren tijdens de dag en 's nachts, en meer bepaald tijdens het weekend. We verwerpen het plan omdat het indruist tegen het principe van de billijke spreiding, zoals voorzien in het regeringsakkoord van 10 juli 2003.
 2. we eisen, vooraleer een beslissing genomen wordt, een inventarisering van het lawaai, per gemeente, niet door een theoretische methode van gemiddelden maar door opmetingen met geluidsmeters ter plaatse gedurende één jaar. Zo zal de totaliteit van de vluchten en de weersomstandigheden in aanmerking kunnen genomen worden.
 3. voor het verwezenlijken van de inventarisering van het lawaai, zouden twee geluidsmeters op het grondgebied van onze twee gemeenten moeten geplaatst worden. We verwerpen nu al elke inventarisering die verwezenlijkt wordt zonder de plaatsing van deze twee geluidsmeters.
 4. we steunen de acties van de verenigingen van buurtbewoners tegen het plan Anciaux en diegene die pleiten voor de geprogrammeerde afschaffing van de nachtvluchten van Brussel Nationaal door het verplaatsen, door BIAC, van dat verkeer naar een luchthaven dat niet ingesloten is door een stad.
 5. we herinneren dat DHL, filiaal van de Deutsche Post het verbod heeft om 's nachts te vliegen vanuit Frankfurt en Berlijn. We begrijpen de koppigheid van de overheid niet die aan 400.000 inwoners de nachthinder van een luchthaven in bebouwde kom wilt opdringen. De chantage van de werkgelegenheid is niet geloofwaardig want het verplaatsen door BIAC van de nachtvluchten naar een luchthaven zoals Chièvres of Brustem zou aan de bedrijven en administraties van het arrondissement Halle-Vilvoorde de mogelijkheid bieden de werknemers te vinden die ze nu tekort hebben. Ter herinnering, het werkloosheidspercentage in dit arrondissement is het laagste van het koninkrijk.
 6. we herinneren dat de stedelijke luchthaven van Brussel Nationaal een potentieel gevaar betekent voor de 1.200.000 inwoners van Brussel en van de Rand, en dat het concentratiepercentage van de bevolking een belangrijk criterium is in de definitie van de rol van de luchthaven.
 7. we vragen eveneens
  1. dat DHL, waarvan de winsten de aandelen van de Deutsche Post, in minder dan 6 maanden op de beurs van Frankfurt, met ongeveer 100% doen stijgen (8,57€ naar 16,42€), aangezet zou worden binnen heel korte termijnen hogere landingsrechten en opstijgingrechten te betalen, teneinde de isolatiekosten en de onteigeningskosten te dekken van de woningen die zich op de as van de landingsbanen 20 en 25 bevinden;
  2. dat vóór de zomer 2004 een striktere taks ingevoerd zou worden op luidruchtige vliegtuigen tussen 6u en 8u en tussen 21u en 23u;
  3. dat de nachtvluchten in Brussel Nationaal verboden zouden worden voor vliegtuigen met quota count hoger dan 4, die verantwoordelijk zijn voor het wekken van de inwoners van de betrokken zones.
  4. dat zoals voorzien in het regeringsakkoord van 10 juli een onafhankelijke toezichthoudende overheid heel snel wordt ingesteld.
Pol Willemart François van Hoobrouck
02 719 20 45 02 783 12 14
info@kraainem.be carmen.martin@publilink.be

Version française (> [NL])

Communiqué de Presse des Bourgmestres de Kraainem et de Wezembeek

Réunis ce 14 novembre, les bourgmestres de Kraainem et Wezembeek-Oppem font part de leur position commune concernant le plan Anciaux de dispersion des nuisances aériennes :

L'accord gouvernemental du 10 juillet dernier, se référant au jugement de la Cour d'Appel de Bruxelles, charge le ministre Anciaux d'établir un plan de répartition équitable des vols autour de l'aéroport de Bruxelles National après évaluation précise des zones survolées commune par commune. L'arrêt de la Cour d'Appel précise " que les contours de bruit simulés en laboratoire ne semblent pas recevoir de confirmation sur le terrain ".

Après examen du plan Anciaux, nous constatons que contrairement à l'accord gouvernemental et à l'arrêt de la Cour d'Appel, le plan Anciaux concentre sur les communes de Kraainem et Wezembeek-Oppem de jour comme de nuit la majorité des vols ce qui est contraire au principe de répartition équitable prévu par l'accord gouvernemental. Pour rappel, la zone 3 (Kraainem-Wezembeek-Oppem) est la seule des 6 zones autour de l'aéroport à ne pas avoir de plage de calme complet.

Il s'agit donc d'une véritable concentration sur des zones urbanisées par l'utilisation de la piste 02/20, piste la plus courte, en pente, donc dangereuse.

Nous rappelons que les communes de Kraainem et Wezembeek-Oppem sont situées entre 4 et 8 km des pistes de l'aéroport alors que des communes de la périphérie Nord, comme Grimbergen et Meise, qui reçoivent moins de vols, sont situées entre 10 et 15 km de Bruxelles-National.

Par ailleurs, aucun sonomètre n'est installé sur le territoire des communes de Kraainem et Wezembeek-Oppem. Sans sonomètre, il n'est pas possible de réaliser un cadastre du bruit, d'autant que le nombre de vols de nuit a fortement augmenté depuis le 22 juillet 2003 et que le quota count des avions a été relevé de 4 à 12, deux facteurs qui augmentent considérablement les nuisances dans nos deux communes.

Enfin nous nous étonnons que les mesures techniques reprises dans l'accord du gouvernement du 10 juillet dernier (pente et taux de montée, décollage en début de piste) ainsi que la création d'une autorité de contrôle indépendante, faciles à appliquer rapidement, ne sont pas mises en œuvre immédiatement par le Ministre Anciaux. Ces mesures amélioreront la qualité de vie des habitants de toutes les régions et de toutes les communautés.

En conclusion :

 1. nous rejetons le plan Anciaux qui a pour conséquence la concentration de jour comme de nuit et plus spécialement le week-end de plus de 50% des vols au-dessus du territoire de nos communes car ce plan va à l'encontre du principe de répartition équitable prévu dans l'accord gouvernemental du 10 juillet 2003.
 2. nous exigeons que, préalablement à toute décision, le cadastre du bruit soit réalisé commune par commune non par une méthode théorique des moyennes mais par des mesurages par sonomètres réalisés sur le terrain pendant une période d'un an. Ainsi entrera en ligne de compte la totalité des survols et des conditions atmosphériques.
 3. pour réaliser ce cadastre du bruit, 2 sonomètres doivent être installés sur le territoire de nos 2 communes. Nous rejetons dès maintenant tout cadastre réalisé sans installation de ces 2 sonomètres.
 4. nous soutenons les actions des associations des riverains contre le plan Anciaux et celles qui plaident pour une suppression programmée des vols de nuit à Bruxelles-National par la délocalisation par BIAC de ce trafic sur un aéroport non enclavé dans une ville.
 5. nous rappelons que DHL, filiale de la Deutsche Post est interdit de vol de nuit à Francfort et à Berlin. Nous ne comprenons pas l'entêtement des autorités à imposer à 400.000 habitants les nuisances nocturnes d'un aéroport urbain. Le chantage à l'emploi n'est pas crédible car la délocalisation par BIAC des vols de nuit vers un aéroport comme Chièvres ou Brustem permettrait aux entreprises et administrations de l'arrondissement de Hal Vilvorde de trouver la main d'œuvre qui leur fait défaut. Pour rappel, le taux de chômage de cet arrondissement est parmi les plus faibles du royaume.
 6. nous rappelons que l'aéroport urbain de Bruxelles National présente un danger potentiel pour les 1.200.000 habitants de Bruxelles et de sa périphérie et que le taux de concentration de la population est un critère capital dans la définition du rôle d'un aéroport.
 7. nous demandons également :
  1. que DHL dont les profits permettent à l'action Deutsche Post de rebondir de près de 100% (8,57 E à 16,42 E ) en moins de 6 mois à la bourse de Francfort, soit invité dans les délais les plus brefs à payer des droits d'atterrissages et de décollages plus élevés afin de financer dans des délais rapides l'isolation ou l'expropriation des habitations situées dans l'axe des pistes 20 et 25.
  2. que soit mise en vigueur avant l'été 2004 une taxation plus stricte sur les avions bruyants entre 6 h et 8 h et 21h et 23 h.
  3. que soient interdits de vol de nuit à Bruxelles National les avions de quota count supérieur à 4 qui sont une source importante du réveil des habitants survolés.
  4. que soit installée rapidement l'autorité de tutelle indépendante, prévue dans l'accord gouvernemental du 10 juillet.
Pol Willemart François van Hoobrouck
02 719 20 45 02 783 12 14
info@kraainem.be carmen.martin@publilink.be
Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>