Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
BEKNOPT VERSLAG - PLENUMVERGADERING

donderdag 24-03-2005 namiddag

09 Samengevoegde vragen van

  • de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan van de vluchten en het arrest van het Brusselse hof van beroep" (nr. P795)
  • de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan van de vluchten en het arrest van het Brusselse hof van beroep" (nr. P796)
  • mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan van de vluchten en het arrest van het Brusselse hof van beroep" (nr. P797)

09.01 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Het arrest van vorige week van de Franstalige kamer van het hof van beroep is strijdig met de eerdere uitspraken van een Nederlandstalige kamer van hetzelfde hof van beroep. Het is te betreuren dat door Franstalig toedoen de zaak in communautair vaarwater is gekomen. Door dit nieuwe arrest zal de Noordrand opnieuw te kampen krijgen met concentraties, ook al omdat de minister zo onverstandig was om vooraf de windnormen dusdanig aan te passen dat baan 25R nog meer wordt belast.

Heeft de minister al stappen gezet voor een cassatieberoep? Hoe denkt de minister opnieuw te komen tot meer evenwichtige windnormen? Wat is de minister van plan met de dringende infrastructuurwerken die een betere spreiding moeten teweegbrengen? Het arrest suggereert een beter gemotiveerde spreiding. Heeft de minister de noodzakelijke studie besteld?

09.02 François-Xavier de Donnea (MR): Hoe zal u reageren op het eerder pijnlijke arrest dat het Hof van Beroep van Brussel op 17 maart uitbracht? Zal u het onmiddellijk toepassen of zal u wachten tot de termijn van 40 dagen waarna een dwangsom is verschuldigd, is verstreken? Zal u de bepalingen van het arrest strikt opvolgen of zal u “uitwegen zoeken”, zoals u blijkbaar wil? Tot welke conclusies kwam het kernkabinet van vanochtend in deze materie? Hoever staat men met het opstellen van het geluidskadaster?

09.03 Simonne Creyf (CD&V): Het hof van beroep heeft het gebruik van landingsbaan 02 voor veertig dagen geschorst. Worden er intussen geen maatregelen genomen, dreigt een dwangsom. Een rechter fluit de politiek voor de zoveelste maal terug in dit dossier. De minister staat voor een groot probleem.

Sommigen juichen dit arrest toe, anderen betreuren het. Velen zijn bezorgd over de gevolgen.

Welke maatregelen moet men nemen om landingsbaan 02 binnen veertig dagen opnieuw te kunnen gebruiken? Wat bedoelt de minister met 'anders' gebruik van landingsbaan 02? Wordt het spreidingsplan aangepast en hoe zal dit gemotiveerd worden? Zal dit voldoende zijn voor de klagers uit de Oostrand? Gaat de minister in cassatieberoep? Minister-president Picqué wil terug naar de situatie van 1999. Wat denkt de minister hiervan? Staat de voltallige regering nog achter het spreidingsplan?

09.04 Minister Renaat Landuyt (Nederlands): De uitspraak beslaat veertig bladzijden en is ruimer gemotiveerd dan de beschikking in eerste aanleg. Inzake de kosten, het principe en het bedrag van de dwangsom wordt deze beschikking trouwens bevestigd. Voor het overige wordt de beschikking in eerste aanleg fundamenteel hervormd. Het hof van beroep wil immers niet in de plaats treden van hen die beslissingen moeten nemen in het dossier voor wat betreft geluidsnormen en het opstellen van vluchten. De beschikking in eerste aanleg liet geen ruimte aan de uitvoerende macht om haar verantwoordelijkheid te nemen.

De verandering van de windnormen is een louter technische veiligheidsmaatregel en voert een beslissing uit die werd genomen voor mijn aantreden.

Vermits het niet de rechtbank is, maar wel de regering die een zicht heeft op het belang van omwonenden, heb ik advies gevraagd aan een advocaat bij Cassatie.

(Frans) Ik beschouw die periode van veertig dagen niet als een wachttijd. Van zodra het arrest werd uitgesproken, zijn wij overeengekomen dat wij een oplossing zouden zoeken. En een goede oplossing veronderstelt een akkoord inzake de geluidsoverlast tussen de drie gewestregeringen, die dezelfde bevoegdheden hebben. Samen met de regering zal ik de verantwoordelijkheid ten aanzien van de vliegroutes opnemen.

(Nederlands) Het arrest laat evenwel voldoende ruimte en bepaalt alleen dat men het op een andere wijze moet aanpakken, namelijk rekening houden met de grondwettelijke rechten van de omwonenden. In die richting zoeken wij een oplossing. Antwoorden op de vragen van mevrouw Creyf zou daarop vooruitlopen. Ik wacht op een standpunt van de Vlaamse regering over de geluidsnormen.

(Frans) In het arrest wordt uitdrukkelijk gezegd dat die maatregel het spreidingsplan niet in hetgedrang brengt.

09.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): De minister interpreteert het arrest anders dan zijn voorganger, die op zijn weblog schrijft dat het hier om een verregaand arrest gaat, dat het spreidingsplan kan uithollen.

Bijgevolg zijn er wel degelijk redenen om naar Cassatie te gaan. Het kan niet dat dit alleen gebeurt als de Franstaligen het vragen. Als de inwoners van de Noordrand ook naar de rechter stappen en gelijk krijgen op basis van dezelfde gronden, dan ligt de luchthaven plat.

Ik betwijfel of de windnormen louter voor de veiligheid moesten veranderen. Baan 02 zal nu alleen nog in extreme situaties worden gebruikt. Het wordt als argument gebruikt om aan te tonen dat een evenwicht wordt gezocht. Aangezien dit arrest het evenwicht doorbreekt, kunnen de windnormen opnieuw worden aangepast.

Het zijn niet de Gewesten, maar wel de minister die zijn verantwoordelijkheid moet nemen en voor een maximale spreiding van de infrastructuur moet zorgen, door in landingssystemen en een taxibaan te voorzien. Dat kan er voor zorgen dat er een efficiëntere spreiding komt, die tegemoetkomt aan de bekommernissen van dit arrest.

09.06 François-Xavier de Donnea (MR): Uw antwoord is niet duidelijk. In zijn vonnis beveelt het Hof van Beroep landingsbaan 02 voorlopig niet meer te gebruiken zoals bepaald in het plan-Anciaux-bis, in afwachting van een meer evenwichtige oplossing. Heeft u intussen al dan niet bevolen dat van deze landingsbaan niet langer gebruik gemaakt mag worden?

09.07 Minister Renaat Landuyt (Frans): Zo eenvoudig is het niet. Zelfs de rechters beseffen dat, want zij stonden een termijn van 40 dagen toe.

09.08 François-Xavier de Donnea (MR): Wat is dan de draagwijdte van het vonnis? Vaagheid is troef!

09.09 Simonne Creyf (CD&V): Ik kan wel aanvaarden dat de minister niet op al mijn vragen kan antwoorden, maar in de pers zegt hij dat er niet minder zal worden gevlogen, maar anders. Als ik vraag wat dat betekent, dan blijkt het dat dit nog moet worden onderzocht. Verder zegt de minister dat het spreidingsplan alleen beter moet worden gemotiveerd. De vraag is of dat voldoende zal zijn voor de Oostrand om baan 02 te gebruiken zoals voordien.

De Gewesten hebben ook wel een rol, maar vliegroutes en vluchtplannen zijn een verantwoordelijkheid van de minister en hij moet dit probleem zelf oplossen. Ik ben het met de heer Laeremans eens wanneer hij zegt dat het niet alleen over baan 02 gaat. Het gaat over een eerlijk spreidingsplan en dan is er meer nodig.

Er zijn investeringen nodig in het elektronisch landingssysteem, in baan 25L, het proefdraaien, de geluidswallen, enzovoort om tot een echt spreidingsplan te komen. Ik betreur dat de regering heeft beslist om al die investeringen niet te doen en hoop dat ze bij een volgende begrotingsronde wel aan bod kunnen komen.

Het incident is gesloten.

Version française (> [NL])

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
COMPTE RENDU ANALYTIQUE - SÉANCE PLÉNIÈRE

jeudi 24-03-2005 après-midi

09 Questions jointes de

  • M. Bart Laeremans au ministre de la Mobilité sur "le plan de dispersion des vols et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles" (n° P795)
  • M. François-Xavier de Donnea au ministre de la Mobilité sur "le plan de dispersion des vols et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles" (n° P796)
  • Mme Simonne Creyf au ministre de la Mobilité sur "le plan de dispersion des vols et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles" (n° P797)

09.01 Bart Laeremans (Vlaams Belang): L‘arrêt de la chambre francophone de la cour d’appel de la semaine dernière est contraire aux décisions antérieures d’une chambre néerlandophone de la même cour d’appel. Il est regrettable que, sous l’impulsion des francophones, le dossier ait pris un tour communautaire. Ce nouvel arrêt va générer de nouvelles concentrations dans la périphérie nord, notamment parce que le ministre a eu la mauvaise idée d’adapter les normes relatives aux vents de manière telle que la piste 25R est encore plus utilisée qu’auparavant.

Le ministre a-t-il déjà effectué des démarches en vue d’un recours en cassation ? Comment compte-t-il rétablir l’équilibre en ce qui concerne les normes relatives aux vents ? Quelles sont ses intentions concernant les travaux d’infrastructure urgents qui doivent déboucher sur une meilleure dispersion ? L’arrêt suggère une dispersion mieux motivée. Le ministre a-t-il demandé les études requises ?

09.02 François-Xavier de Donnea (MR): Comment allez-vous réagir au fort embarrassant arrêt du 17 mars de la Cour d’appel de Bruxelles ? Allez-vous l’appliquer immédiatement ou attendrez-vous l’expiration du délai de 40 jours à partir duquel l’astreinte est due ? Vous conformerez-vous rigoureusement au prescrit de l’arrêt ou tenterez-vous de « louvoyer », comme vous en donnez l’impression ? Quels sont les conclusions du kern de ce matin sur cette question ? Où en est l’élaboration du cadastre du bruit ?

09.03 Simonne Creyf (CD&V): La cour d’appel a suspendu l’utilisation de la piste d’atterrissage 02 pour quarante jours. Nous sommes sous la menace d’une astreinte, si aucune mesure n’est prise entre-temps. Un juge rappelle le monde politique à l’ordre pour la énième fois dans ce dossier. Le ministre est confronté à un grand problème.

Certains se réjouissent de cet arrêt, d’autres le déplorent. Beaucoup se préoccupent des conséquences.

Quelles mesures faudra-t-il prendre pour permettrede réutiliser la piste d’atterrissage 02 dans les quarante jours ? Que signifie pour le ministre une utilisation «différente» de la piste d’atterrissage 02 ? Le plan de dispersion sera-t-il adapté et quelle sera la motivation ? Cette mesure satisfera-t-elle les plaignants de la périphérie est ? Le ministre introduira-t-il un pourvoi en cassation ? Le ministre-président Picqué veut en revenir à la situation de 1989. Qu’en pense le ministre ? L’ensemble du gouvernement soutient-il encore le plan de dispersion ?

09.04 Renaat Landuyt, ministre (en néerlandais): Le jugement comporte quarante pages et est davantage motivé que l’ordonnance en première instance. Celle-ci est d’ailleurs confirmée en ce qui concerne les coûts, le principe et le montant de l’astreinte. Pour le reste, l’ordonnance en première instance est fondamentalement révisée. La cour d’appel ne veut en effet pas se substituer à ceux qui sont appelés à prendre des décisions dans le dossier en ce qui concerne les normes de bruit et la planification des vols. L’ordonnance en première instance ne laissait pas de marge au pouvoir exécutif pour prendre ses responsabilités.

Le changement des normes en matière de vents est une mesure de sécurité purement technique qui a été adoptée en exécution d’une décision prise avant que je devienne ministre.

Etant donné que ce n’est pas le tribunal mais le gouvernement qui sait où se situent les intérêts des riverains, j’ai demandé l’avis d’un avocat près la cour de cassation.

(En français) Je ne considère pas les quarante jours comme un délai d’attente. Dès le lendemain de l'arrêt, nous avons convenu de chercher une solution. Et la bonne solution suppose un accord entre les trois gouvernements régionaux, égaux en compétences, par rapport aux nuisances sonores. Le gouvernement et moi-même prendrons nos responsabilités par rapport aux routes.

(En néerlandais) L'arrêt laisse cependant une marge suffisante et n'ordonne qu'un changement de méthode: il s'agit de tenir compte des droits constitutionnels des riverains. C'est en ce sens que nous allons chercher une solution. Je ne souhaite pas anticiper en répondant aux questions de Mme Creyf. J'attends la position du gouvernement flamand sur les normes acoustiques.

(En français) L'arrêt dit expressément que cette mesure ne remet pas en cause le plan dedispersion.

09.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Le ministre n’interprète pas l’arrêt de la même manière que son prédécesseur, lequel écrit dans son blog sur l’internet que cet arrêt va très loin et peut vider le plan de dispersion de sa substance.

Il y a donc bel et bien lieu de se pourvoir en cassation. Il est inacceptable que cela se produise uniquement à la demande des francophones. Si les riverains de la périphérie Nord s’adressent aussi à un juge et obtiennent gain de cause sur les mêmes bases, l’aéroport sera paralysé.

Je doute que la modification des normes de vent se justifie seulement par des raisons de sécurité. Désormais, le recours à la piste 02 sera réservé à des conditions extrêmes. On s’en sert comme argument pour prouver qu’un équilibre est recherché. Puisque l’arrêt rompt cet équilibre, les normes de vent peuvent de nouveau être revues.

Il n’incombe pas aux Régions, mais bien au ministre, de prendre ses responsabilités et de veiller à une dispersion maximale de l’infrastructure en prévoyant des systèmes d’atterrissage et une piste taxi. Cela peut contribuer à une dispersion plus efficace et conforme aux préoccupations formulées dans l’arrêt.

09.06 François-Xavier de Donnea (MR): Votre réponse n'est pas claire. Le jugement de la Cour d'appel ordonne la cessation provisoire de l'utilisation de la piste 02 à l'atterrissage, telle qu'elle résulte du plan Anciaux bis, dans l'attente de l'adoption d'une approche plus équilibrée. A l’heure actuelle, avez-vous, oui ou non, ordonné la cessation de cette utilisation?

09.07 Renaat Landuyt, ministre (en français ): Ce n’est pas si simple. Même les juges le savent puisqu’ils donnent un délai de 40 jours.

09.08 François-Xavier de Donnea (MR): Quelle est alors la portée du jugement? C'est le flou artistique !

09.09 Simonne Creyf (CD&V): Je conçois bien que le ministre ne puisse répondre à toutes mes questions mais il déclare dans la presse que les vols ne diminueront pas mais qu’ils se feront autrement. Lorsque je demande ce que cela signifie, on me répond que la question est toujours à l’examen. Le ministre affirme par ailleurs qu’il suffira de mieux motiver le plan de dispersion. Reste à savoir si cela sera suffisant pour lapériphérie est, afin que la piste 02 puisse être utilisée comme par le passé.

Certes, les Régions ont aussi un rôle à jouer mais les routes aériennes et les plans de vol relèvent de la responsabilité du ministre, qui doit trouver lui-même une solution. Je rejoins M. Laeremans lorsqu’il déclare que la piste 02 n’est pas seule en cause. Il s’agit de mettre au point un plan de dispersion ad hoc, ce qui demandera plus d’efforts.

Il faudra investir dans le système d’atterrissage électronique, dans la piste 25L, dans la réalisation de tests, dans les murs anti-bruit, etc., afin de mettre au point un plan de dispersion digne de ce nom. Je déplore que le gouvernement ait décidé de faire l’impasse sur tous ces investissements et j’espère qu’il en sera question lors d’une prochaine discussion budgétaire.

L'incident est clos.

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>