Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Omwoners Luchthaven Brussel-Nationaal - Persbericht 16/07/2004

Luchthaven Zaventem: een federaliserende rechtszaak werd ingeleid.

Het beleid dat zowel door de politieke instanties als door de luchthavenautoriteiten wordt gevoerd, brengt een algemeen gevoel van misnoegen teweeg bij de slachtoffers van van de geluidshinder veroorzaakt door de exploitatie overdag en 's nachts van de luchthaven van Zaventem.

De luchthaven blijft zich uitbreiden zonder rekening te houden met de tienduizenden vrouwen, mannen en kinderen die sinds jaren ondraaglijke hinder moeten ondergaan, zonder dat er ooit maatregelen zijn getroffen inzake isolatie en/of onteigening van woningen.

In 2003 zijn er op de luchthaven 20.884 nachtelijke bewegingen geweest en 231.349 bewegingen overdag, d.w.z. een totaal van 252.233 landingen en vertrekken.

Uit de recente actualiteit, kan men afleiden dat de luchthavenactiviteiten in de toekomst nog zullen toenemen.

DHL, de belangrijkste nachtelijke operator , eist op korte termijn het plafond op de nachtvluchten op te trekken naar 34.000 bewegingen, wat vanzelfsprekend de huidige reeds onleefbare situatie alleen nog maar kan verergeren.

De Bestendige Deputatie van Vlaams Brabant heeft een paar dagen geleden een milieuvergunning toegekend voor de komende 20 jaar aan luchthavenuitbater Biac.
De beperkingen die in de vergunning worden opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen zijn totaal ontoereikend. Er wordt met geen woord gerept over enige vermindering van het aantal bewegingen, noch over een verlaging van de toegestane quota counts.
Erger nog, de nieuwe vergunning is een openstaande deur voor verdere onderhandelingen ten gunste van DHL.

De omwoners en slachtoffers van de luchthaven maken zich geen enkele illusie omtrent het recente regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat uitgebreid in de pers werd toegelicht.
Het uitvoeren van het beleid van de Brusselse regering blijft immers afhangen van het samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest, dat zijn prioriteiten niet onder stoelen en banken steekt...

De lopende onderhandelingen voor de overname van de overheidsaandelen door een buitenlandse private operator, zorgen ook voor heel wat ongerustheid: Zaventem zou wel eens de functie kunnen krijgen van ontlastingsluchthaven voor andere Europese luchthavens.

Tenslotte zullen er in de loop van de maand september 2004 cruciale beslissingen worden genomen omtrent de eisen die DHL stelt om de uitbreiding van de activiteiten van de groep mogelijk te maken, met rampzalige gevolgen voor de nu reeds zwaar getroffen omwonenden en slachtoffers van de luchthaven.

Een rechtszaak , die zich bewust federaliserend wil.

Gelet op de huidige alarmerende situatie, hebben vele slachtoffers van de luchthaven geen enkel vertrouwen meer in de politieke instanties, welke ze ook zijn.

Deze slachtoffers zijn bijgevolg genoodzaakt zich tot het gerecht te wenden.

Op 9 juli 2004, hebben zij de Belgische Staat, Biac en Belgocontrol ten gronde gedagvaard voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (Franstalige Kamer)

Wij wensen het federaliserend karakter van deze rechtszaak duidelijk te benadrukken.
Alle slachtoffers van de luchthaven kunnen er zich bij aansluiten, ongeacht hun taal en woonplaats.

De beslissing die de federale overheid heeft genomen om de hinder ,veroorzaakt door de 3 banen van de luchthaven, te spreiden heeft niet alleen geleden tot een algemeen misnoegen van de bevolking maar heeft bovendien het perverse gevolg dat de omwoners in functie van hun woonplaats, tegenover elkaar worden uitgespeeld en opgejut. ("verdeel en heers", "divede et imperia")

Deze rechtszaak heeft als eerste doel het verwerpen van een dergelijke denkwijze en beoogt een verbod op nachtvluchten, ongeacht de regio of zone die overvlogen wordt, als absolute prioriteit.

Deze rechtsvordering steunt zich én op het artikel 1382 uit het Burgerlijk Wetboek (schuldige aansprakelijkheid) én op het artikel 8 uit het Europese Verdrag van de rechten van de mens ( het recht op respect van privé- en familiaal leven) zoals weerhouden in de recente jurisprudentie van het Hof van Straatsburg, maar ook op artikel 22 en artikel 23 van de Belgische Grondwet ( het recht op het vrijwaren van een gezond leefmilieu en het recht op een fatsoenlijke leefomgeving en woonplaats), op het artikel 22bis van de Grondwet(het recht op nachtrust voor de kinderen), alsmede op de grondbeginselen preventie,voorzichtigheid en vervuiler-betaler die opgenomen zijn in de artikelen 174 en 152 van het Verdrag van Rome.

Voor de betrokkene omwoners is het totaal onaanvaardbaar dat de nachtelijke exploitatie van de luchthaven sinds 1985 (de inplanting van de Europese DHL Hub), d.w.z. sinds 20 jaar ,wordt voorgezet zonder één enkele concrete maatregel ter bescherming van de omwonenden (bv. isolatie en /of onteigening ). Dergelijke maatregelen zijn zelfs nooit ernstig overwogen, laat staan gebudgetteerd.

Deze vaststelling is onthullend en bewijst in welke mate de slachtoffers van de luchthaven van Zaventem worden in de steek gelaten. Andere Europese luchthavens hebben hun isolatieprogramma reeds uitgevoerd (bv.: Amsterdam Schiphol, Keulen, Heathrow,...enz.)

Erger nog, de huidige spreidingspolitiek maakt het nemen en budgetteren van dergelijke verzachtende maatregelen zowel op korte als op lange termijn totaal onmogelijk.

De afwezigheid van maatregelen is bijzonder wraakroepend en vatbaar voor kritiek als men bedenkt dat er onder de vorige regering wel degelijk een isolatiefonds was opgericht (FANVA), maar waar nooit een cent is in terecht gekomen...( het ziet er dan ook naar uit dit project verticaal wordt geklasseerd...)

Bijgevolg beweren de omwoners die aan de basis liggen van deze rechtszaak hoog bij laag dat het huidige beleid tot geen enkele uitweg kan leiden.

Zij vorderen dan ook het verbod op nachtvluchten aangezien dit de enige oplossing is om hun eigen grondrechten en die van hun kinderen te vrijwaren.

Bijkomend willen zij de landingen en vertrekken van vliegtuigen die de aangerade geluidsdrempels van de WGO overschrijden, verbieden. Deze drempels worden sinds jaren systematisch overschreden, wat op gebied van volksgezondheid onaanvaardbaar is.

Tenslotte wordt ook de problematiek omtrent het waardeverlies van de woningen en de schadevergoedingen aangehaald.

Om het klaar en duidelijk te stellen, éénder welke persoon die een slachtoffer is van de luchthaven van Zaventem, kan zichzelf verenigen met de verschillende punten van deze gerechterlijke procedure, onafgezien van zijn taal en zijn woonplaats.

De bedoeling is zoveel mogelijk mensen bij deze procedure te betrekken en de vele gehinderde families worden dan ook verzocht zo snel mogelijk een verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst in te dienen.

Voor alle bijkomende informatie:

Advocaten Kantoor Misson
Luc Misson en Laurent Wysen
Advocaten
Rue de Pitteurs, 41
4020 Luik
tel: 04/ 341.43.44
fax: 04/ 343.79.72
mail : info@misson.be / wysen@misson.be

Version française (> [NL])

COMMUNIQUE DE PRESSE :

Aéroport de Zaventem : une action judiciaire fédératrice vient d'être introduite

- La politique menée par les autorités politiques et aéroportuaires engendre un sentiment d'insatisfaction et de souffrance général parmi la population victime des nuisances causées par l'exploitation nocturne et diurne de l'aéroport de Zaventem.

- Ainsi, l'aéroport ne cesse de se développer alors que des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants subissent des nuisances intolérables, depuis plusieurs années, sans qu'aucune mesure d'insonorisation et/ou d'expropriation n'ait jamais été mise en oeuvre.

- En 2003, l'aéroport a connu 20.884 mouvements de nuit et 231.349 mouvements de jour, soit un total de 252.233 atterrissages et décollages.

- Au vu de l'actualité récente, tout porte à croire que cette fréquentation de l'aéroport déjà considérable en soi, ne fera qu'augmenter à l'avenir.

- Ainsi, le groupe DHL, principal opérateur de nuit, exige à bref délai de porter sa capacité opérationnelle à 34.000 mouvements nocturnes ce qui, aux yeux de tous, est de nature à rendre invivable une situation qui est déjà intenable à l'heure actuelle.

- De même, un nouveau permis d'environnement vient d'être accordé à BIAC par la Députation permanente du Brabant flamand pour une durée de 20 ans. De toute évidence, les restrictions imposées aux compagnies aériennes y sont largement insuffisantes. Aucun principe de réduction des mouvements ou des quota de bruit n'a été prévu. Plus grave, le nouveau permis laisse la porte ouverte à toutes les négociations possibles en faveur de DHL.

- Pour ce qui est de l'accord gouvernemental de la Région Bruxelles Capitale, les victimes concernées s'inquiètent à propos de la mise en oeuvre de la politique de réduction des nuisances du futur Gouvernement bruxellois, puisqu'elle sera subordonnée à la conclusion d'un accord de coopération avec l'Etat fédéral et la Région flamande, dont chacun connaît les priorités...

- La négociation en cours pour le rachat des parts de L'Etat belge par un opérateur privé étranger incite également à la plus grande inquiétude : la plate-forme de Zaventem risque bien de devenir un aéroport de délestage pour d'autres aéroports européens.

- Enfin, d'ici le mois de septembre 2004, des décisions cruciales seront prises au sujet des exigences de développement du groupe DHL avec toutes les conséquences néfastes que l'on peut craindre.

Un procès qui se veut FEDERATEUR :

- Face à cette situation alarmante, de nombreuses victimes de l'aéroport ne fondent plus aucun espoir dans les autorités politiques, quelle qu'elles soient.

- Ces victimes ont donc décider de recourir à la Justice !

- Ce 9 juillet 2004, l'Etat belge, BIAC et BELGOCONTROL ont donc été cité à comparaître au fond devant le Tribunal de première instance de Bruxelles (chambre francophone).

- Il est essentiel de préciser que cette action judiciaire se veut fédératrice dans la mesure où elle est ouverte à toutes les victimes de l'aéroport quels que soient leur appartenance linguistique ou leur lieu de résidence.

- En effet, en adoptant une politique de dispersion des nuisances générées par les trois pistes de l'aéroport, le Gouvernement fédéral a réussi, non seulement, à mécontenter l'ensemble de la population, mais, en outre, cette politique a pu avoir pour effet pervers d'opposer la population de certains quartiers par rapport à d'autres (" diviser pour mieux régner... ").

- Cette action judiciaire a donc principalement pour objet de sortir de cette logique en ciblant prioritairement l'interdiction des vols de nuit quelle que soit la zone survolée.

- Elle est fondée sur l'article 1382 du Code civil (responsabilité fautive) combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (le droit au respect de la vie privée et familiale) tel qu'interprété par la jurisprudence récente de la Cour de Strasbourg, mais aussi les articles 22 et 23 de la Constitution belge (le droit à la protection d'un environnement sain et le droit de jouir d'un cadre de vie et d'un logement décent), l'article 22 bis de la Constitution (le droit au sommeil des enfants), ainsi que les principes de prévention, de précaution, et du pollueur-payeur consacrés par les articles 174 et 152 du Traité de Rome.

- En particulier, les victimes concernées estiment qu'il est proprement inacceptable que l'exploitation nocturne de l'aéroport se prolonge depuis 1985 (installation du hub européen de DHL), soit depuis près de 20 ans, sans qu'aucune mesure de protection effective et concrète (insonorisations et/ou expropriations par exemple) n'ait jamais été mise en œuvre, ni même sérieusement étudiée, ni encore moins budgétisée.

- Ceci est évidemment très révélateur de l'abandon total dans lequel sont laissées les victimes de l'aéroport de Zaventem puisque que d'autres aéroports européens ont déjà eu l'occasion de concrétiser sur le terrain des plans d'insonorisation ambitieux (par exemple : Amsterdam Schipol, Cologne, Heathrow, ... etc.).

- Plus grave encore, la dispersion actuelle des nuisances a pour corollaire inévitable que de telles mesures d'accompagnement sont tout simplement impossibles à réaliser et à budgétiser, que ce soit à court terme, à moyen terme ou même à long terme.

- Cette absence de mesure de protection est d'autant plus critiquable qu'un fonds d'insonorisation (FANVA) avait été mis en place sous la précédente législature, mais qu'il n'a jamais été alimenté (de toute évidence, ce projet paraît totalement abandonné...).

- Par conséquent, les personnes qui sont à l'initiative de cette action judiciaire affirment haut et fort que la politique actuelle ne peut mener qu'à une impasse.

- Leur action a donc pour objet d'obtenir l'interdiction des vols de nuit puisqu'il s'agit-là de la seule et unique solution propre à protéger leurs droits et intérêts légitimes, ainsi que ceux de leurs enfants.

- A titre subsidiaire, il s'agit de faire cesser les atterrissages et les décollages d'avions qui dépasseraient les seuils de bruit préconisés par l'OMS. Ces niveaux sont en effet largement dépassés sur le terrain depuis de nombreuses années, ce qui cause un problème majeur de santé publique.

- Enfin, la problématique de la réparation des préjudices immobiliers est également envisagée.

- Autrement dit et définitive, la procédure judiciaire qui vient d'être introduite se limite volontairement à des chefs de demande qui sont de nature à satisfaire n'importe quelle victime de l'aéroport de Zaventem quels que soient son appartenance linguistique ou son lieu de résidence.

- Cette action se veut donc aussi rassemblante que possible et il va de soi que de très nombreuses familles sont appelées à intervenir dans la procédure par le biais d'une requête en intervention volontaire.

Pour toute précision complémentaire :

Bureau d'Avocats MISSON
Luc Misson et Laurent Wysen
Avocats
Rue de Pitteurs, 41
4020 Liège
tel : 04/ 341 43 44
fax : 04/ 343 79 72
mail : info@misson.be / wysen@misson.be

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>