Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

AWACSS Wezembeek

WAKE-UP Kraainem

UBCNA - BUTV

 

Eisenpakket van de bewonersverenigingen uit de Oostrand,

AWACCS-Wezembeek, UBCNA Bruxelles -  BUTV Brussel en WAKE-UP Kraainem, gericht aan de politieke partijen en

aan de toekomstige federale regering – Juni 2007.

 

 

Stop spreidingsplan!

De luchthaven van Brussel-Nationaal kan niet verder groeien zonder ernstige schade te berokkenen aan de gezondheid en de veiligheid van de burgers.

Het spreidingsplan van Bert Anciaux, dat door een gebrek aan politieke moed door geen enkele van de Ministers uit de regering werd veroordeeld, heeft de situatie van kwaad naar erger geleid en heeft een ware vloedgolf van juridische acties veroorzaakt, waarvan de meerderheid door de burgers werd gewonnen tegen de Belgische Staat.

De bewonersverenigingen uit de Oostrand eisen dat er zonder verwijl een einde wordt gemaakt aan het zogezegde “ voorlopige spreidingsplan” ( regeringsverklaring van 3 december 2003!) dat zou worden herzien op basis van een reëel geluidskadaster. Het kadaster is er nooit gekomen, het plan is er nog steeds!

Juridische stabiliteit is enkel mogelijk met de afschaffing van het spreidingsplan! Gerechtelijke uitspraken, waarbij de Belgische Staat wordt veroordeeld, worden niet nageleefd, dwangsommen verschuldigd door de Belgische Staat aan de burgers worden niet betaald!

De Belgische Staat veroorlooft het zich  meer dan 1,2 miljoen euro uit te geven aan gerechtelijke kosten enkel en alleen om een spreidingsplan overeind te houden dat in december 2003 als...voorlopig(!) werd bestempeld in de regeringsverklaring! Meer dan 1 miljoen euro zonder dat er één enkele Minister deze verkwisting veroordeelt.

En men durft te spreken over “een goed bestuur”...

Gelet op de stedelijke ligging van de luchthaven, eisen wij dat het aantal bewegingen per jaar beperkt wordt tot 250.000. Een verhoging tot 400.000 of 450.000 bewegingen per jaar waar de Vlaamse regering en de luchthavenuitbater Macquarie van dromen is totaal onaanvaardbaar!

Het is toch wel ondenkbaar dat men in het jaar 2007, waar het milieu in alle politieke programma’s zogezegd een ereplaats krijgt, de politieke verantwoordelijken nog steeds enkel en alleen het economisch aspect voor ogen houden zonder één enkele maatregel voor het milieu!

Het is onvoorstelbaar dat tot vandaag nog steeds geen enkele cent werd geïnvesteerd noch in isolatie, noch in een vrijwillige onteigening van de meest zwaar getroffen woningen.

Er werden 3 miljard Belgische franken geïnvesteerd in de nieuwe pier, men gaat astronomische bedragen investeren in de infrastructuur rond de luchthaven, maar geen cent voor het milieu, noch voor inwoners uit het Vlaamse gewest, noch voor de inwoners uit het Brusselse Gewest.

Wij zijn ons heel goed bewust van het belang van de luchthaven van Brussel Nationaal voor de werkgelegenheid, maar wij zijn niet bereid om de leefbaarheid van

een regio op te geven enkel en alleen uit naam van een economische ontwikkeling met als enig streven een maximale financiële opbrengst en een totale minachting voor het leefmilieu en de gezondheid van de burgers!

De luchthaven van Brussel kan perfect functioneren als passagiersluchthaven waar noch nachtvluchten, noch cargovluchten thuishoren.

Dagvluchten

De banen 25L en 25R moeten preferentieel zijn, 25R voor de vetrekken en 25L en 25R voor de landingen.

Het is in functie van dit historisch baangebruik dat de burgers zich tijdens de 50 voorbije jaren in een zeer brede cirkel rond de luchthaven hebben gevestigd.

De vertrekken van op baan 25R zijn sinds altijd opgesplitst: de bocht naar links, de bocht naar rechts en rechtdoor.

Wij vragen echter dat dezelfde principes zouden worden toegepast voor de Oostrand als voor de Noordrand, namelijk een opsplitsing  van de vertrekken van baan 25R over meerdere corridors.

In de huidige situatie worden de vertrekken richting Noordrand van baan 25R (bocht naar rechts) opgesplitst over 4 verschillende trajecten. De vertrekken van baan 25R richting Oostrand ( bocht naar links) vliegen geconcentreerd over één enkel traject tot het baken van Huldenberg.

Het lijkt ons ook niet meer dan normaal dat men voor de inwoners van Diegem en Haren, aan de rand van de hoofdstartbaan 25R, een vrijwillig isolatie of onteigening van hun woningen voorziet . Maar het enige wat we tot nu toe kunnen vaststellen is de bouw van nieuwe woningen onder de corridor van de 25R! We zouden hier logisch kunnen uit afleiden dat de inwoners uit deze 2 gemeenten totaal geen problemen hebben noch met de geluidsoverlast, noch met de vervuiling. En nochtans is de officiële opzet van de spirituele vader van het spreidingsplan, Bert Anciaux, het ontlasten van Diegem en Haren...

De landingen op de banen 25L en in mindere mate op de 25R, vinden plaats boven  “non aedificandi zones”, die sinds de jaren ’50 zijn vastgelegd in het plan voor ruimtelijke ordening. In deze zones mag er niet worden gebouwd, met als gevolg geen hinder en geen klachten van de burgers.

Om toe te laten dat de banen 25 R en 25 L  inderdaad zo lang mogelijk als preferentiële banen kunnen worden gebruikt , moeten de windnormen in functie daarvan worden vastgesteld, uiteraard rekening houdend met de veiligheid. Ter herinnering, tijdens 40 jaar was de geldende windnorm op de banen 25 R en 25L ,8 knopen tailwind zonder windstoten!

De banen 25 zijn steeds bewust als preferentiële banen gebruikt omdat ze parallel zijn en omdat ze langer zijn dan de dwarsbaan 02/20. Op geen enkele goed bestuurde luchthaven geeft men de voorkeur aan een gekruist bangebruik, behalve hier op Brussel-Nationaal! Het “briljante” plan van Bert Anciaux  heeft en einde gemaakt aan een logisch, historisch en meest veilig baangebruik!

De baan 02/20 moet zowel voor de landingen als voor de vertrekken haar historisch statuut van secondaire baan behouden en uitsluitend worden gebruikt bij uitzonderlijke weersomstandigheden of wanneer de andere banen niet beschikbaar zijn omwille van werken.

De Oostrand, die in dezelfde mate haar deel van de lasten draagt van de vertrekken van baan 25R als de Noordrand(!!!), zal onder geen enkel beding aanvaarden dat het huidige gebruik van baan 02/20 wordt behouden: de gewijzigde windnormen (7 knopen inclusief windstoten) hebben als rechtstreeks gevolg dat baan 02 voor de landingen buitengewoon veel wordt gebruikt waarbij alle landingen worden geconcentreerd op één lijn boven een zeer dichtbevolkt gebied daar waar de landingen op banen 25L en 25R “non aedificandi zones” overvliegen; de Oostrand zal nooit aanvaarden dat baan 20 voor alle vertrekken elke zondag van 06.00 u tot 17.00 u systematisch wordt gebruikt; de Oostrand kan het buitengewoon achterbakse spelletje van de wekelijkse Notams waardoor baan 20 elke zaterdag moet worden gebruikt voor alle vertrekken tussen 15.00 u en 23.00 u niet aanvaarden.

Tenslotte vragen we voor de dagvluchten een individuele Quota Count van 48 tussen 08.00 u en 21.00 u.

Nachtvluchten

De verenigingen uit de Oostrand vragen dat de nachtvluchten in een eerste fase worden beperkt tot het aantal nachtvluchten dat nog zal overblijven na het vertrek van DHL en dat de vrijgekomen slots onder geen enkel beding worden gebruikt voor andere vluchten, noch cargovluchten, noch chartervluchten, noch low cost vluchten.

Wij vragen ook dat de individuele quota counts voor het overblijvend aantal nachtvluchten zou worden beperkt als volgt:

 • Quota Count 12 tussen 06.00u en 08.00u en tussen 21.00u en 23.00u
 • Quota Count 8 tussen 23.00u en 06.00u

Gelet op de stedelijke ligging van de luchthaven, moeten de nachtvluchten geleidelijk aan worden afgeschaft en moet de luchthaven worden gesloten tussen 23.00u en 07.00u.

Enkele principes inzake “ goed bestuur ”

Sommige vliegtuigen, die ouder zijn dan 30 jaar en niet alleen ongehoorde hinder en vervuiling veroorzaken maar bovendien ook een bedreiging vormen voor de veiligheid,moeten worden verboden op Brussel-Nationaal.

Een organisme dat o.a. wordt belast met de controle op het respect van de vliegprocedures,het respect  van de quota counts en van de vliegtuigtypes moet onmiddellijk worden opgericht. Dit organisme moet over een sanctiebevoegdheid beschikken. Sinds jaren wordt de oprichting ervan door alle politiekers aangehaald en beloofd, maar er gebeurt niets!

Een niet onbelangrijk post scriptum...

Aan al diegenen van wie we steeds harde kritiek te verduren krijgen en die ons zeggen “ jullie moesten maar niet dichtbij een luchthaven gaan wonen”, antwoorden we het volgende:

De nachtvluchten zijn er gekomen lang nadat we hier reeds woonden. Niemand had zich ooit kunnen inbeelden dat de politieke verantwoordelijken niet verder zouden nadenken dan hun neus ( portefeuille) lang is en nachtvluchten zouden toelaten in een stedelijke omgeving.

Wat het spreidingsplan betreft kunnen we de situatie het best vergelijken met wat volgt: u woont langs een klein baantje waar slechts weinig verkeer langskomt. U woont daar sinds 20 jaar, voor sommigen zelfs sinds 30 of 40 jaar. Plots beslist een Minister dat het kleine baantje met weinig verkeer wordt omgetoverd tot een soort snelweg waar elke zaterdag en elke zondag de totaliteit van het verkeer voorbij raast.

Hij verandert ook de verkeersregels waardoor eveneens tijdens de week het kleine baantje zeer regelmatig als snelweg wordt gebruikt met de totaliteit van het verkeer. En de mensen die langs dit kleine baantje wonen? Wel die moeten zich volgens de Minister maar aanpassen en zwijgen! Wel dit is nu het spreidingsplan!

Aan al onze Ministers, die steeds van mening zijn geweest dat de burgers die langs het kleine baantje wonen geen regeringscrisis waard zijn, antwoorden wij dat zij hun plichten als Minister niet zijn nagekomen door hun Ministerportefeuille te hebben verkozen boven de gezondheid en de veiligheid van de burgers!

Wij durven te hopen dat de volgende regering de fouten van de uittredende regering niet zal herhalen en de elementaire mensenrechten op rust, op gezondheid en op een waardig leven zal verdedigen en respecteren! Wij durven te hopen dat de volgende regering de beslissingen zal nemen die nodig zijn om de economische activiteit van de luchthaven te verzoenen met het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de meer dan 1 miljoen inwoners uit en rond de hoofdstad van Europa.

 

Samenvatting van de eisenpakket van de verenigingen uit de Oostrand,

AWACSS Wembeek, UBCNA-BUTV en WAKE-UP Kraainem – Juni 2007

 

Het luchthavenbeleid :

 • Einde van het spreidingsplan!
 • Een luchthaven met uitsluitend dagvluchten beperkt tot 250.000 bewegingen per jaar.
 • Oprichting van een onafhankelijk controle organisme met sanctiebevoegdheid.

Dagvluchten :

 • Preferentieel baangebruik van de banen 25R en 25L met aanpassing van de windnormen die de stabiliteit in preferentieel baangebruik moeten bevorderen.
 • Baan 02/20 behoudt de functie van secondaire baan.
 • Vrijwillige isolatie of onteigening van de zones die het zwaarst worden getroffen door de geluidshinder en vervuiling, waaronder de gemeenten Diegem en Haren.
 • Opsplitsing van de vertrekken van baan 25R boven de Oostrand over verschillende routes ( zoals boven de Noordrand) ter verbetering van de huidige situatie waarbij de totaliteit van de vertrekken van 25R bocht naar links richting Oostrand  één geconcentreerde route volgen tot het baken van Huldenberg.
 • Quota Count 48 voor de vluchten tussen 08.00h en 21.00h, waarbij alle oude lawaaierige toestellen van meer dan 30 jaar oud, die nu meer dan welkom zijn op Brussel Nationaal, worden verboden.

Nachtvluchten :

 • De slots die vrijkomen na het vertrek van DHL mogen niet worden ingenomen door andere vluchten, noch cargovluchten, noch low cost vluchten.
 • Onmiddellijke aanpassing van de quota counts:
 • Quota Count 12 tussen 06.00 u en 08.00 u en tussen 21.00 u en 23.00 u.
 • Quota Count 8 tussen 23.00 u en 06.00 u.
 • Een geleidelijke afschaffing van de nachtvluchten om tot een volledige sluiting te komen van de luchthaven tussen 23.00 u en 07.00 u.

Version française (> [NL])

AWACSS Wezembeek

WAKE-UP Kraainem

UBCNA - BUTV

 

Cahier de revendications des associations de l’Oostrand,

AWACSS Wezembeek, UBCNA Bruxelles - BUTV Brussel et WAKE-UP Kraainem, et adressé aux responsables politiques

et au prochain gouvernement - Juin 2007.

 

Fin du Plan de Dispersion !

L’aéroport de Bruxelles-National, entouré de toutes parts de zones densément peuplées, ne peut plus croître sans nuire gravement à la santé et à la sécurité des citoyens.

Le Plan de Dispersion de Bert Anciaux, qu’aucun responsable politique au pouvoir n’a eu le courage de désavouer, n’a fait qu’aggraver la situation et a provoqué un déferlement d’actions en justice, dont la majeure partie a été gagnée par les riverains contre l’Etat Belge.

Les associations de l’Oostrand exigent que l’on mette immédiatement fin au Plan de Dispersion, qui était soi-disant provisoire (déclaration gouvernementale du 3 décembre 2003) et soumis à une évaluation sur base d’un cadastre de bruit réel,

mais qui est bel et bien toujours là depuis mars 2004 !

Aucune stabilité juridique ne pourra voir le jour, tant que le Plan de Dispersion sera là ! D’innombrables arrêts juridiques, tous liés au Plan de Dispersion, ne sont jamais respectés, des astreintes incontestablement dues aux riverains qui n’ont jamais été payées !

L’Etat Belge s’est offert le luxe de dépenser plus 1,2 millions d’euros en frais de justice pour défendre un Plan qui en décembre 2003 était qualifié comme…provisoire ! Plus d’un million d’euros sans qu’aucun Ministre n’ose y mettre fin. Et on nous parle de bonne gouvernance !

Vu la situation urbaine de l’aéroport, nous exigeons que le nombre de mouvements soit limité à 250.000 par an et  nous refusons catégoriquement l’augmentation jusqu’à 400.000, voir 450.000 mouvements, souhaitée ardemment par la Région Flamande et par l’exploitant de l’aéroport Macquarie.

Il est tout à fait inadmissible qu’en l’an 2007, où on devrait enfin prendre en compte autant l’aspect environnemental que l’aspect l’économique, les dirigeants se bornent à viser uniquement le développement économique, sans même ne prévoir aucune mesure environnementale !

Il est scandaleux qu’à ce jour, pas le moindre euro n’ait été investi ni dans l’expropriation, ni dans l’isolation des habitations touchées. On a investi 3 milliards de francs belges pour le nouveau Pier, on va investir des sommes astronomiques dans les nouvelles infrastructures autour de l’aéroport, mais pas un euro pour l’environnement, ni pour les habitants qu’ils habitent en Région Flamande ou en Région Bruxelloise.

Nous sommes bien conscients de l’importance de l’aéroport de Bruxelles-National comme pôle d’emploi, mais nous ne sommes pas prêts à sacrifier toute une région au nom d’un développement économique qui vise uniquement le gain et qui méprise l’environnement ainsi que la santé des citoyens !

L’aéroport de Bruxelles-National doit avoir un statut d’aéroport de jour pour passagers où ni les vols de nuits, ni les vols cargos n’ont leur place !

Vols de jour

Les pistes parallèles 25 L et 25R doivent être préférentielles, 25R pour les décollages et 25L et 25R pour les atterrissages.

C’est en fonction de cette configuration historiquement bien connue des riverains, que ces derniers se sont installés les 50 dernières années autour de cet aéroport.

En ce qui concerne les départs de la 25R, une répartition des vols a de tout temps été appliquée : virage gauche, virage droite et tout droit.

Nous demandons toutefois que les mêmes principes soient appliqués pour l’Oostrand que pour le Noordrand, c’est à dire l’éclatement sur différentes routes/couloirs pour les départs de la 25R.

Actuellement, les départs de la 25R virage à droite vers le Noordrand sont éclatés sur 4 routes différentes. Les départs de la 25R virage à gauche vers l’Oostrand et la balise d’Huldenberg, sont concentrés sur une seule trajectoire.

Il nous semble  également important que l’on donne aux habitants de Diegem et d’Haren qui le souhaiteraient la possibilité d’être isolés ou expropriés. Jusqu’à présent nous avons uniquement pu observer des nouvelles constructions dans ces communes, ce qui nous mène à dire que la plupart des habitants de ces 2 communes ne semblent pas être dérangés ni par le bruit, ni par la pollution engendrés par les survols. Et pourtant le but officiel poursuivi par le père du Plan de Dispersion, Bert Anciaux,  fût soi-disant bien de soulager ces deux communes…

En ce qui concerne les atterrissages par les pistes 25L et dans une moindre mesure 25R, des couloirs « non aedificandi » inscrits au plan de secteur depuis les années 50, permettent d’atterrir sans déranger la population.

Afin de permettre aux pistes parallèles 25R et 25L de jouer pleinement leur rôle de pistes préférentielles, les normes de vents doivent être définies de telle sorte que les pistes 25R et 25L puissent être utilisées le plus longtemps possible, tout en tenant compte de l’aspect sécuritaire. Pour rappel, les normes de vents pour les pistes 25R et 25L ont été maintenues pendant 40 ans à 8 nœuds hors rafales ! 

Par conséquent, ces pistes non seulement parallèles mais en plus bien plus longues que la piste traversière 02/20, ont depuis toujours été utilisées comme pistes préférentielles. Ce fût le « brillant » plan de Bert Anciaux qui mit fin à une utilisation des pistes historiques à Bruxelles-National.

La piste 02/20, tant pour les atterrissages que pour les décollages doit retrouver son statut de piste secondaire, utilisée uniquement lorsque les conditions de météo l’exigent ou lorsque les pistes 25 sont indisponibles pour cause de travaux.

L’Oostrand, qui prend tout autant sa part des nuisances causées par les départs de la 25R que le Noordrand( !!!), n’acceptera en aucun cas que l’utilisation de la 02/20 soit maintenue à son niveau actuel : soit avec des normes de vents ( 7 nœuds rafales comprises) qui favorisent sournoisement l’utilisation de la 02 à l’atterrissage au dessus des zones densément peuplées là où les 25L et 25R atterrissent au-dessus de zones « non aedificandi », la piste 20 pour tous les départs tous les dimanches dès 06.00h du matin jusqu’à 17.00h et le jeu malsain des Notams hebdomadaires qui dictent une utilisation de la piste 20 pour tous les départs tous les samedis à partir de 15.00h jusqu’à 23.00h.

Finalement nous demandons une limitation du Quota Count individuel à 48 de 08.00h à 21.00h.

Vols de nuit

Les associations de l’Oostrand demandent que le nombre de vols de nuits soit dans un premier temps limité au nombre de vols qui resteront après le départ de DHL et ne soient en aucun cas remplacés, ni par du cargo, ni par des vols charters, ni par des vols low cost.

Nous demandons également que pour les vols restants, les quotas counts soient réduits comme suit :

 • Quota Count 12 entre 06.00 h à 08.00h et entre 21.00h et 23.00h
 • Quota Count 8 entre 23.00h et 06.00h

Progressivement, vu la situation urbaine de l’aéroport, les vols de nuits doivent être interdits et l’aéroport fermé entre 23.00h et 07.00h.

Quelques principes de bonne gouvernance.

Certains avions, vieux de plus de 30 ans qui provoquent non seulement des nuisances de bruit et de pollution inacceptables, mais qui représentent également une menace au niveau de la sécurité devraient être interdits à Bruxelles-National.

Afin de garantir le respect des procédures de vols, des limites de quota counts et d’avions admis à Bruxelles-National ainsi qu’une autorité de contrôle et de sanction doivent être absolument être institués sans plus tarder. Depuis des années les politiques en parlent soi-disant, mais jamais rien est fait !

Un post scriptum, non sans importance…

A tous ceux qui nous lancent sans arrêt que nous n’avions qu’à ne pas nous installer « près » d’un aéroport, nous répondons ceci :

En ce qui concerne les vols de nuits, ils sont arrivés bien après que nous vivions dans les communes survolées. Nous ne pouvions par prévoir que les responsables politiques ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez (portefeuille) et admettent des vols de nuits dans un environnement urbain.

En ce qui concerne le Plan de Dispersion, nous pouvons le mieux comparer notre situation à la suivante : vous habitez le long d’une petite route, utilisée par très peu de trafic. Vous y habitez depuis plus de 20 ans, pour certains depuis plus de 30 ou 40 ans.

Soudainement, un Ministre décide de transformer cette petite route avec peu de trafic en une route nationale où la globalité du trafic est concentré tous les samedis et tous les dimanches et sur laquelle il décide de reporter également une grosse partie du trafic en semaine en changeant les règles d’utilisation de la route nationale.  

Et les gens qui habitent depuis toujours le long de la petite route… et bien selon le Ministre ils n’ont qu’à s’habituer et à se taire ! Le Plan de Dispersion, c’est ça !

Et à tous nos Ministres qui ont toujours estimé que les survolés de la petite route ne valaient pas une crise au gouvernement, nous leur disons qu’ils ont manqué cruellement à leur devoir de Ministre, en favorisant leur poste au pouvoir, plutôt  que la défense de la santé et de la sécurité des citoyens !

 

Résumé du Cahier de revendications des associations de l’Oostrand,

AWACSS Wezembeek, UBCNA - BUTV  et WAKE-UP KraainemJuin 2007.

 

La politique aéroportuaire :

 • Fin du Plan de Dispersion !
 • Aéroport urbain de jour avec un trafic limité à 250.000 mouvements par an.
 • Création d’une autorité de contrôle indépendante avec pouvoir de sanction.

Vols de jour :

 • Utilisation préférentielle des pistes parallèles 25R et 25L avec des normes de vent qui permettent de faire jouer à ces pistes pleinement leur rôle de pistes préférentielles.
 • De facto la piste 02/20 retrouve son statut historique de piste secondaire.
 • Expropriation ou isolation volontaire des zones le plus touchées par les nuisances et la pollution, dont les communes de Diegem et Haren.
 • Eclatement des routes sur l’Oostrand (comme c’est le cas sur le Noordrand)  pour les départs de la piste 25R, actuellement concentrés sur une seule trajectoire jusqu’à la balise d’Huldenberg.
 • Quota count limité à 48 entre 08.00h et 21.00H, ce qui éliminerait toutes les poubelles de plus de 30 ans qui sont actuellement les bienvenues à Bruxelles National (!).

Vols de nuit :

 • Non remplacement des slots laissés libres après le départ de DHL, ni par des vols cargo, ni par des vols charter, ni par les low cost.
 • Réduction immédiate des quotas counts :
 • Quota Count 12 entre 06.00 h à 08.00h et entre 21.00h et 23.00h
 • Quota Count 8 entre 23.00h et 06.00h
 • Un arrêt progressif de tous les vols de nuits pour aboutir à un aéroport de jour fermé entre 23.00h et 07.00h.
Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>